ogrodzenie

Przepisy regulujące postawienie ogrodzenia na działce

Każdy właściciel prywatnej posesji ma prawo postawić ogrodzenie na swojej działce. Płot rozdziela nasz grunt od gruntu sąsiada, dlatego w wielu przypadkach prowadzi do nieporozumień oraz nieprzyjemnych sytuacji. Zatem jak postawić przydomowy mur, aby był on zgodny z przepisami prawa i nie przyczynił się konfliktu z sąsiadem?

Kwestię poprawnego postawienia muru dokładnie określają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz stanowi o tym obowiązujące w Polsce prawo budowlane. Niemniej mimo tych powszechnych przepisów jest on kością niezgody i prowadzą do wielu długoletnich konfliktów międzysąsiedzkich. Często się zdarza, że w spornych sytuacjach każdy z sąsiadów uważa, że ma rację i nie chce ustąpić.

Gdy polubowne rozwiązanie konfliktu pomiędzy zwaśnionymi sąsiadami okazuje się niemożliwe, wówczas to sprawę tą może rozwiązać powszechnie znana reguła prawna strony, a w skrajnych przypadkach sąd.

Niekiedy osiągnięcie porozumienia w zakresie precyzyjnej granicy, wyglądu oraz kosztów stawianego płotu jest na tyle kłopotliwe, żespór należy rozwiązać zgodnie z prawem. W wielu przypadkach sprawę budowy ogrodzeń na działkach, które ściśle ze sobą sąsiadują udaje się rozwiązać przy pomocy zastosowania tak zwanej reguły prawej strony. Mówi ona o tym, że właściciel danej posesji powinien wybudować ogrodzenie od strony ulicy oraz ze swojej prawej strony, patrząc od frontu. Jednak pamiętać trzeba o tym, że reguła ta jest tylko i wyłącznie umowna i nie znajduje potwierdzenia w zapisach prawa cywilnego. W związku z tym, jest ona skuteczna tylko w nielicznych konfliktach międzysąsiedzkich. W naszym społeczeństwie istnieje bowiem spora grupa osób, od których reguły prawej strony nie da się polubownie wyegzekwować. Na takie rozwiązanie nie godzą się przeważnie właściciele posesji, których działka znajduje się pomiędzy dwiema innymi zagospodarowanymi już parcelami. Osoby te są skazane na posiadanie zupełnie innego płotu praktycznie z każdej strony działki, co nie wygląda zbyt interesująco i ładnie na zadbanej posesji. Zatem trudno się dziwić tym właścicielom, że nie godzą się na zastosowanie przez swych sąsiadów tej reguły.

Jak sprawę postawienia płotu reguluje powszechnie obowiązujący Kodeks Cywilny.

Obowiązujące w naszym kraju przepisy Kodeksu Cywilnego traktują sprawę tą jedynie połowicznie. Z przepisów tych wynika, że do korzystania z granicznych płotów mają prawo obydwaj ich posiadacze. Stosowny zapis na ten temat znajduje się w artykule 154 Kodeksu Cywilnego. W artykule tym można również znaleźć przepis mówiący o obowiązku ponoszenia wspólnych kosztów utrzymania ogrodzeń. Wynika z tego ewidentnie, że koszty napraw czy malowania ogrodzenia powinny być zawsze rozdzielane po połowie. Jeżeli jeden z użytkowników ogrodzenia uchyla się od ponoszenia takich kosztów, wówczas właściciel drugiej posesji może wstąpić przeciwko niemu na drogę sądową.

Jak do tej pory obowiązujący w naszym kraju Kodeks Cywilny nadal nie zawiera precyzyjnych przepisów, które regulowałyby partycypowanie w kosztach budowy granicznych ogrodzeń. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja, gdyż koszty wzniesienia porządnego i trwałego w użytkowaniu płotu nie należą do małych. Jeżeli jeden z sąsiadów nie zamierza dobrowolnie zgodzić się na udział w kosztach to praktycznie nie ma żadnego rozwiązania, które w jakikolwiek sposób mogłoby go do tego zmusić.

Jeśli nie ma możliwości dogadania się ze swoim sąsiadem, wówczas to jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest postawienie płotu w granicy własnej działki.

Co prawda porozumienie międzysąsiedzkie jest najbardziej korzystne, ale często zdarza się, że do samego końca każdy z sąsiadów nie chce ustąpić i jakiekolwiek polubowne porozumienie nie wchodzi w grę. Co zrobić w tak trudnej sytuacji? W takiej niekomfortowej sytuacji płoty i murki ogrodzeniowe najlepiej jest budować w granicy własnej parceli. Pozwali to nam na uniknięcie wszelkich nieprzyjemnych konfliktów, gdyż nie naruszamy granic działki sąsiada i rozwiązanie to jest zgodne z obowiązującym prawem. Aby wzniesiony przez nas płot nie stał się w przyszłości iskrą zapalną, powinien on być usytuowany zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez geodetę.

W jakich sytuacjach warto skorzystać z usług profesjonalnego biura geodezyjnego?

Z usług tych warto skorzystać w sytuacji, gdy na naszej działce brakuje klarownych wytycznych dotyczących jej granic. Wówczas to warto wystąpić do specjalisty o wznowienie obowiązujących znaków granicznych. Trzeba liczyć się z tym, że koszt pokrycia prac geodezyjnych spoczywa niestety na osobie, która zleca mu wykonanie tych zadań. Warto pamiętać o tym, że nowe znaki geodezyjne mogą zostać ustawione tylko pod warunkiem, że ich lokalizację zaakceptuje sąsiad. W sytuacji, gdy jest brak takiej akceptacji, o rozstrzygnięcie sporu trzeba zwrócić się do sądu, który dokona rozgraniczenia parceli i obciąży kosztami utrzymania stałych znaków granicznych obydwie strony postępowania. W sprawie rozgraniczenia działek możliwe jest również zawarcie ugody przed geodetą. Niemniej taka ugoda geodezyjna nie ma mocy sądowej.

Każdy postawiony płot musi spełniać odpowiednie przepisy dotyczące bezpieczeństwa

Postawiony przez nas mur nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi oraz zwierząt. Całkowicie zabronione jest umieszczanie na wysokości poniżej 1, 8 m drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych ostrych elementów. Natomiast w bramach wjazdowych oraz furtkach nie powinno się umieszczać wzniesień i progów, uniemożliwiających wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Ponadto szerokość bramy wjazdowej nie może być mniejsza niż 2, 4 m, z kolei szerokość furtki powinna wynosić przynajmniej dziewięćdziesiąt centymetrów. Zarówno brama jak i furtka powinny otwierać się do wewnętrznej strony działki. Dopuszczalne jest postawienie bram oraz furtek przesuwnych.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z budową płotu w pierwszej kolejności warto porozmawiać ze swoim sąsiadem, by w zgodny sposób uzgodnić ważne kwestie. Dzięki temu unikniemy zbędnych kosztów związanych z procesami sądowymi.

Post Author: Admin